fbpx

SİTE KULLANIM KOŞULLARI VE ŞARTLARI

Bu web sitesini (Kısaca “SİTE” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

 

Kullanım koşulları

 

Bu SİTE’de sunulan hizmetler BREATH ACADEMIA  – GÜNEŞ GÜNHAN (VERGİ NO: 2600225749)   (bundan böyle kısaca “Breath Academia” olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE’nin yasal sahibi BREATH ACADEMİA olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi BREATH ACADEMIA’ya aittir.

 

İşbu kullanım koşullarını BREATH ACADEMIA gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE’de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

 

SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, BREATH ACADEMIA tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

 

BREATH ACADEMIA, bu SİTE’ de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

 

SİTE’de ilan edilen eğitim programları hakkında tarafınıza e-posta marifetiyle gönderilen teklif formuna istinaden ödeme yapmış olmanız halinde SİTEDE ilan edilen mesafeli sözleşmeyi ve teklif formu ile iletilen ön bilgilendirme formunu kabul etmiş sayılırsınız.

 

 

Sözleşme tanımları

 

SİTE: BREATH ACADEMIA tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

 

KULLANICI: BREATH ACADEMIA web sitesini ziyaret eden kişidir.

 

LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

 

İÇERİK: SİTE’de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

 

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle BREATH ACADEMIA arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

 

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, gibi bir kişiyi belirlemeya yarayan her türlü bilgidir.

 

Hizmetlerin kapsamı

 

BREATH ACADEMIA’nın, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

 

BREATH ACADEMIA, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; BREATH ACADEMIA’ye ait https://www.breathacademia.com/ adresinde ilan edilen ürünlerin tanıtımını yapmak, bireylerin tanıtımı yapılan hizmetlere hangi şart ve koşullarda erişebileceğini düzenlemektir.

 

BREATH ACADEMIA, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

 

SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların BREATH ACADEMIA tarafından belirlenecek ve SİTE’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. BREATH ACADEMIA, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

 

Genel hükümler

 

SİTE üzerinden, BREATH ACADEMIA’nın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında BREATH ACADEMIA’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların kendi sorumluluğundadır. BREATH ACADEMIA’ya bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, BREATH ACADEMIA’nın uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

 

BREATH ACADEMIA, SİTE’de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE’de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve BREATH ACADEMIA’nın SİTE’de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

 

BREATH ACADEMIA, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve SİTE’yi kullanma koşulları ile SİTE’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE’yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE’de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE’nin kullanımı ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. BREATH ACADEMIA, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı BREATH ACADEMIA’nın sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. BREATH ACADEMIA, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

 

SİTE’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI, BREATH ACADEMIA ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI’ların SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı BREATH ACADEMIA’nın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

İşbu SİTE’nin sahibi BREATH ACADEMİA’dır. Bu SİTE’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE’nin sunumu ile SİTE’de içeriği ilan edlen eğitim programlarının içeriği BREATH ACADEMIA ya da BREATH ACADEMIA’nın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE’deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini; SİTE’DE ilan edilen eğitimlerin içeriklerini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla BREATH ACADEMIA ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI, BREATH ACADEMIA hizmetlerini, BREATH ACADEMIA bilgilerini ve BREATH ACADEMIA’nın telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının BREATH ACADEMIA’nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve BREATH ACADEMIA’nın yazılı izni ile mümkündür.

verebilmek üzere verilir.

 

İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde BREATH ACADEMIA tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde BREATH ACADEMIA; BREATH ACADEMIA hizmetleri, BREATH ACADEMIA bilgileri, BREATH ACADEMIA telif haklarına tâbi çalışmaları, BREATH ACADEMIA ticari markaları, BREATH ACADEMIA ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

 

Sorumluluğun sınırlandırılması

 

BREATH ACADEMIA, SİTE’ye erişilmesi, SİTE’nin ya da SİTE’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. BREATH ACADEMIA, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE’ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE’nin kullanılması ile BREATH ACADEMIA, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

 

Sözleşmenin devri

 

BREATH ACADEMIA, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

 

Uygulanacak hukuk ve yetki

 

İşbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ilgili tüketicinin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Yürürlük ve kabul

 

“İşbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ”, BREATH ACADEMIA tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICI’lar işbu sözleşme hükümlerini SİTE’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. BREATH ACADEMIA, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.