fbpx

BREATH ACADEMIA AYDINLATMA METNİ

Değerli Katılımcımız,

Bu aydınlatma metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (bundan sonra kısaca “KVKK” olarak anılacaktır.) 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla BREATH ACADEMIA – GÜNEŞ GÜNHAN (VERGİ NO: 2600225749)  (bundan sonra kısaca “Şirket” veya “Breath Academia” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.

KVKK m.3/1-d uyarınca kişisel veri, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi”dir. Breath Academia olarak, veri sorumlusu sıfatı ışığında kişisel verilerinizi işlemekteki asıl amacımız her şeyden önce yasadan kaynaklanan yasal sorumluluklarımızı gereği gibi yerine getirebilmektir.

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz öncelikli olarak https://www.breathacademia.com/ internet adresimizi ziyaret etmenizle, internet sitesinde ilan edilen telefon numarası, e-mail adresi gibi iletişim kanallarından tarafımızla irtibata geçmenizle, vermiş olduğumuz eğitim hizmetlerinden faydalanmak üzere tarafımızla sözleşme kurmanızla bizzat sizden temin etmekteyiz. Temin etmiş olduğumuz kişisel verileriniz gerek Şirketimiz gerekse de Breath Academia adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından dijital ve fiziki ortamlarda açık rızanız alınarak işlenmektedir. Bu verilerin neler olduğu, nasıl temin edildiği, Şirketimiz tarafında ne amaçla işlendiği ve bu işleme faaliyetinin altında yatan hukuki sebep aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

İşlenen Kişisel Veri
Verinin kimden alındığı
Verinin Şirketimize Nasıl Ulaştığı
Kişisel Veri İşleme Amacımız
İşleme Hukuki Sebebimiz
Ad – Soyad, e-posta, gsm no,
Katılımcıdan
https://www.breathacademia.com/ sitesinin ziyareti ve/veya breathacademia@gmail.com ile yapılan yazışmalar, telefonla ile yapılan iletişim kapsamında
Breath Academia tarafından verilen hizmetlerin tanıtımı
Hizmet Sözleşmesinin kurulması ve Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi
TCKN, (diğer ülke vatandaşları için) Pasaport No, uyruğu, Ad – Soyad, e-posta, gsm no, adres,
Katılımcıdan
https://www.breathacademia.com/ sitesinin ziyareti ve/veya breathacademia@gmail.com ile yapılan yazışmalar, telefonla ile yapılan iletişim kapsamında
Katılımcı ile hizmet Sözleşmesinin kurulması, Hizmet Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi
Üyelik Sözleşmesinin kurulması ve Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi
e-posta adresi, sosyal medya adresleri, görüntü ve/veya fotoğraf, ses
Katılımcıdan
https://www.breathacademia.com/ sitesinin ziyareti ve/veya breathacademia@gmail.com ile yapılan yazışmalar, telefonla ile yapılan iletişim kapsamında
Breath Academia’nın sağlamış olduğu hizmetlere erişim sağlamak, kayıtlı derslerin ilgilisiyle paylaşılması ve tanıtım amaçlı sosyal medyada tanıtımı dahil reklam ve pazarlama faaliyetleri, ilgili mevzuat kapsamında yükümlülüklerimizi yerine getirmek, İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi
Sağlanan hizmetin bir parçası olarak katılımcılara ve potansiyel katılımcılara bilgi verme, tanıtımda bulunma ve bununla bağlantılı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
Kılık – kıyafet, Din (görüntü ve/veya fotoğraf sebebiyle dolaylı olarak) ve/veya Özgürlüğe Yolculuk yahut Aşka Yolculuk eğitimlerinde Covid 19 salgını kapsamında alınan önlemler kapsamında sağlık verisi
Katılımcıdan
https://www.breathacademia.com/ sitesinin ziyareti ve/veya breathacademia@gmail.com ile yapılan yazışmalar, telefonla ile yapılan iletişim kapsamında
Hizmet Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kamu yararı gözetilerek toplum sağlığının korunması
Hizmet Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
Banka Hesap Numaraları
Katılımcıdan
https://www.breathacademia.com/ sitesinin ziyareti ve/veya breathacademia@gmail.com ile yapılan yazışmalar, telefonla ile yapılan iletişim kapsamında
Hizmet Sözleşmesi bedelinin ödenmesi, cayma hakkının kullanılması gibi taraflar arasındaki finansal ilişkiyi düzenlemekle sınırlı kalacak hizmet sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi
Üyelik Sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi
Trafik bilgisi
Katılımcıdan
https://www.breathacademia.com/ sitesinin ziyareti ve/veya breathacademia@gmail.com ile yapılan yazışmalar, telefonla ile yapılan iletişim kapsamında
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemelerinden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
İşleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmüş olması ve bununla bağlantılı hukuki yükümlüklerin yerine getirilmesi.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi ve Breath Academia’nın akit ve mevzuat kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla adli veya kolluk makamlar, Özgürlüğe Yolculuk ve Aşka Yolculuk eğitimleri kapsamında kamp yapılacak olan konaklama tesisleri ile online ödeme konusundaki anlaşmalı olduğumuz iş ortaklarımıza, danışmanlarımıza veya yasal olarak zorunlu kılınan ve/veya izin verilen kişi, kurum ve/veya kuruluşlara ve bunlarla sınırlı olmamak üzere verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine yine KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

Verilerinizin aktarıldığı iş ortaklarımız ve veri işleyenlerimiz ( bundan sonra kışça “üçüncü parti” olarak anılacaktır) ile yapılan protokoller ve gizlilik taahhütnameleri kapsamında üçüncü partilerin üyelerimizin kişisel verilerinin güvenliğini sağlaması için gerekli önlemelerin alınmış olduğunu taahhüt ederiz.

Yurt içi aktarımlarımıza ek olarak sistemlerimiz, online ödemelerde iş ortağımızın yurt dışında yerleşik sunuculardan faydalanıyor olması, whatsapp yazışmaları, derslerimizin katılımcı bazında kullanım kolaylığı sağlaması bakımından Facebook üzerinden gerçekleştiriliyor olması ve sistem yedeklerimizin bulut hizmeti entegreli sistemler ile çalışıyor olduğu için altyapı ve bilişim sistemlerinin işleyişi kapsamında açık rızanız doğrultusunda yurt dışı merkezli şirketlere aktarım yapılmaktadır.

KVKK ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi

Breath Academie’ye yazılı olarak başvurarak kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

KVKK’nın 11. Maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanmak üzere taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve . Esasları Hakkında Tebliğe” göre ’ BREATH ACADEMIA – Güneş GÜNHAN’ın (VERGİ NO: 2600225749) Kültür mah. İtalya sok. No:23 K:8 D:23 Alsancak Konak/İZMİR adresine iletebileceğiniz gibi taleplerinizi, https://www.breathacademia.com/ adresinde ilan edilmiş olan diğer yöntemleri kullanarak da Şirketimize ulaştırabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebin https://www.breathacademia.com/ adresindeki formu doldurarak, “Kültür mah. İtalya sok. No:23 K:8 D:23 Alsancak Konak/İZMİR” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilirsiniz. Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.